Organization

Nominated Researchers

Name Role Affiliation
Koichi Kato Project Leader, A03 Group Leader, Nominated Researcher NINS
Hirofumi Sato A01 Group Leader, Nominated Researcher, Secretary General Kyoto University
Shuichi Hiraoka A02 Group Leader, Nominated Researcher The University of Tokyo
Masahide Terazima A01 Nominated Researcher Kyoto University
Hironari Kamikubo A01 Nominated Researcher NAIST
Takahiro Hohsaka A02 Nominated Researcher JAIST
Sota Sato A02 Nominated Researcher The University of Tokyo
Yuko Okamoto A03 Nominated Researcher Nagoya University
Naoyuki Inagaki A03 Nominated Researcher NAIST

Advisers

Name Affiliation
Hiroshi Masuhara NCTU & NAIST
Tadashi Sugawara Kanagawa University & The University of Tokyo
Kunihiro Kuwajima The University of Tokyo & KIAS
Christian Griesinger Max Planck Institute for Biophysical Chemistry

Open Type Researchers; the latter period

A01: Exploration A02: Creation A03: Development

Shuji Akiyama
(IMS)

Ryo Akiyama
(Kyushu Univ.)

Teppei Ikeya
(TMU)

Koichi Iwata
(Gakushuin Univ.)

Takayuki Uchihashi
(Nagoya Univ.)

Toshikazu Takata
(Titech)

Masanori Tachikawa
(Yokohama City Univ.)

Akira Naito
(Yokohama Natl. Univ.)

Masahiro Higashi
(Univ. Ryukyus)

Hiroyoshi Matsumura
(Ritsumeikan Univ.)

Nobuaki Matsumori
(Kyushu Univ.)

Masafumi Yohda
(Tokyo Univ. Agr. Tech.)

Ryoichi Arai
(Shinshu Univ.)

Ryota Iino
(NINS)

Masahiko Inouye
(Univ. Toyama)

Takafumi Ueno
(Titech)

Ryo Ohtani
(Kumamoto Univ.)

Tsutomu Katayama
(Kyushu Univ.)

Yukiko Kamiya
(Nagoya Univ.)

Kazunori Sugiyasu
(NIMS)

Daisuke Suzuki
(Shinshu Univ.)

Shiroh Futaki
(Kyoto Univ.)

Tomoaki Matsuura
(Osaka Univ.)

Hiroyuki Miyake
(Osaka City Univ.)

Susumu Uchiyama
(Osaka Univ.)

Shigetoshi Oiki
(Univ. Fukui)

Hisashi Okumura
(IMS)

Kazuya Kikuchi
(Osaka Univ.)

Yasushi Sako
(RIKEN)

Hye-Won Shin
(Kyoto Univ.)

Chikako Shingyoji
(Univ. Tokyo)

Masaaki Sugiyama
(Kyoto Univ.)

Yoshikazu Tanaka
(Tohoku Univ.)

Eri Chatani
(Kobe Univ.)

Kazuki Terauchi
(Ritsumeikan Univ.)

Kensaku Mizuno
(Tohoku Univ.)

Kazuyoshi Murata
(NINS)

Ryoichi Yamamoto
(Kyoto Univ.)

Collaborators; the latter period

Tomohisa Sawada(Univ. Tokyo)

Yasuteru Shigeta (Univ. Tsukuba)

Tomoya Tsukazaki (NAIST)

Yuuya Nagata (Kyoto Univ.)

Daizo Hamada (Kobe Univ.)

Koji Harano (Univ. Tokyo)

Hiromitsu Maeda (Ritsumeikan Univ.)